Dotacje

Z przyjemnością informujemy, że korzystamy z dotacji unijnych

 

 

7. Projekt pn. Projekt maszyny do kalibracji grubości płyt z technicznych tworzyw sztucznych "

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii kalibracji grubości płyt z technicznych tworzyw sztucznych ujętej w ramach projektu maszyny do kalibracji.

Planowanym efektem będzie projekt maszyny:

- do kalibrowania płyt wielkogabarytowych (pow. 1 m szerokości)

- wykonywanie płyt o niskiej grubości - poniżej 10 mm

Projekt nr POIR.02.03.02-10-0018/20

Wartość projektu: 254 610,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 175 950,00 zł

 

 

6. Projekt pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla Profilex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. "

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku
z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N)

Do planowanych efektów zaliczyć należy niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dostacja.

Projekt nr POIR.03.04.00-10-0073/20-00

Wartość projektu: 295 955,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 295 955,31 zł

 

 

5. Projekt pn. „Nowa oferta wielkogabarytowych konstrukcyjnych płyt z tworzyw”

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności dzięki dywersyfikacji działalności przez wdrożenie do produkcji firmy innowacji produktowych i procesowych.

Do planowanych efektów zaliczyć należy nową i udoskonaloną ofertę – udoskonalone płyty oraz nowe: płyta antystatyczna, całoroczne lodowiska na bazie płyt z tworzyw.

 

Projekt nr RPLD.02.03.01-10-0073/17-00

Wartość projektu: 8 610 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 380 000,00 zł

 

 

 

4. Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii formowania wielkogabarytowych płyt z tworzyw konstrukcyjnych”
 

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji płyt wielkogabarytowych z PE i receptury materiałowej dla płyt PE UHMW 1000 antystatycznych.
Planowane efekty: innowacyjna technologia wytwarzania płyt oraz opracowanie receptury i rozszerzenie oferty produktowej firmy o wielkoformatowe płyty.

Wartość projektu: 429 270,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 230 300,00 PLN

Projekt nr POIR.02.03.02-10-0010/15
Osoba do kontaktu: Jacek Bujnowski
Orchów, listopad 2016 

 

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Zakończyliśmy realizację projektu WND-RPLD-03.02.00-00-123/08 "Uruchomienie w Polsce produkcji technicznych tworzyw sztucznych przez Profilex Sp.j." dofinansowanego w ramach konkursu RPLD.03.02.00-1/08 w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności  i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Łódzkiego na lata 2007 - 20013. Projekt polegał na uruchomieniu produkcji tworzyw sztucznych. Realizacja w/w przedsięwzięcia przyczyni się do umocnienia pozycji firmy na rynku Polskim gdyż Profilex jako jedyna firma w Polce produkuje płyty z polietylenu wysokocząsteczkowego PE-HMW.

 

2. Program Phare

​Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie realizację projektu Pt.: Rozbudowa Działu Produkcji Profili o maszyny sterowane elektroniczne. Wsparcie zostało udzielone w ramach: Program Phare SSG 2003/004-379.05.04. 04 oraz Regionalny Program Wsparcia MSP Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Projekt składał się z następujących działań:

Działanie 1 - Zakup pilarki formatowej
Działanie 2 - Zakup grubiarki
Działanie 3 - Zakup frezarki
Działanie 4 - Zakup stacji do odbioru wiórów

Okres realizacji projektu: do 31 sierpnia 2006.

Uzyskana w ten sposób pomoc przyczyniła się do znacznego wzrostu konkurencyjności naszych usług oraz zatrudnienia.

 

1. Unia dla przedsiębiorczych

Aby wesprzeć rozwój naszej firmy skorzystaliśmy z dotacji z funduszu Unii Europejskiej. Dzięki niej mogliśmy dokonać zakupu 3 maszyn. Uzyskana w ten sposób pomoc w ramach programu SPOWKP 2.3(Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw) przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności naszych produktów na rynku krajowym.

Nasza firma otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 50 % na realizację projektu pt. „Zakup maszyn do obróbki technicznych tworzyw sztucznych i stali”. Okres realizacji projektu: lipiec 2005 - marzec 2006.

Dokonaliśmy zakupu następujących środków trwałych:

Lp.

Rodzaj środka trwałego

Typ

1

Centrum frezerskie CNC

PROFESSIONAL R/40 F

2

Tokarka CNC

SKT 28L

2

Wypalarka plazmowa

TOPAZ HD

 

 

 

 

 

Uzyskana w ten sposób pomoc przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności naszych produktów na rynku krajowym.