Dotacje

Korzystamy z dotacji unijnych

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.
„Opracowanie innowacyjnej technologii formowania wielkogabarytowych płyt z tworzyw konstrukcyjnych”
Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji płyt wielkogabarytowych z PE i receptury materiałowej dla płyt PE UHMW 1000 antystatycznych.
Planowane efekty: innowacyjna technologia wytwarzania płyt oraz opracowanie receptury i rozszerzenie oferty produktowej firmy o wielkoformatowe płyty.

Wartość projektu: 429 270,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 230 300,00 PLN

Projekt nr POIR.02.03.02-10-0010/15
Osoba do kontaktu: Jacek Bujnowski
Orchów, listopad 2016 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Zakończyliśmy realizację projektu WND-RPLD-03.02.00-00-123/08 "Uruchomienie w Polsce produkcji technicznych tworzyw sztucznych przez Profilex Sp.j." dofinansowanego w ramach konkursu RPLD.03.02.00-1/08 w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności  i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Łódzkiego na lata 2007 - 20013. Projekt polegał na uruchomieniu produkcji tworzyw sztucznych. Realizacja w/w przedsięwzięcia przyczyni się do umocnienia pozycji firmy na rynku Polskim gdyż Profilex jako jedyna firma w Polce produkuje płyty z polietylenu wysokocząsteczkowego PE-HMW.

2. Unia dla przedsiębiorczych

unia europjska logo

Aby wesprzeć rozwój naszej firmy skorzystaliśmy z dotacji z funduszu Unii Europejskiej. Dzięki niej mogliśmy dokonać zakupu 3 maszyn. Uzyskana w ten sposób pomoc w ramach programu SPOWKP 2.3(Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsię-biorstw) przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności naszych produktów na rynku krajowym.

unia dla przedsiebiorczosci program konkurencyjność logo

Nasza firma otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 50 % na realizację projektu pt. „Zakup maszyn do obróbki technicznych tworzyw sztucznych i stali”. Okres realizacji projektu: lipiec 2005 - marzec 2006.

Dokonaliśmy zakupu następujących środków trwałych:

Lp. Rodzaj środka trwałego Typ
1 Centrum frezerskie CNC PROFESSIONAL R/40 F
2 Tokarka CNC SKT 28L
2 Wypalarka plazmowa TOPAZ HD

 

 

 

 

Uzyskana w ten sposób pomoc przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności naszych produktów na rynku krajowym.

3. Program Phare

phare logo unia europejskaNasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie realizację projektu Pt.: Rozbudowa Działu Produkcji Profili o maszyny sterowane elektroniczne. Wsparcie zostało udzielone w ramach: Program Phare SSG 2003/004-379.05.04. 04 oraz Regionalny Program Wsparcia MSP Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Projekt składał się z następujących działań:

Działanie 1 - Zakup pilarki formatowej
Działanie 2 - Zakup grubiarki
Działanie 3 - Zakup frezarki
Działanie 4 - Zakup stacji do odbioru wiórów

Okres realizacji projektu: do 31 sierpnia 2006.

Uzyskana w ten sposób pomoc przyczyniła się do znacznego wzrostu konkurencyjności naszych usług oraz zatrudnienia.